KGI - klubben alle kan li

Skift til PC Registrer Login

Forside

KGI

class="gkFeaturedItemTitle" Vedtægter

 • Kategori: KGI
 • Oprettet: Onsdag, 09. maj 2012 09:26

Vedtægter for Klinte Grindløse Idrætsforening

§1

Foreningens navn er Klinte Grindløse Idrætsforening

§2

Foreningens formål er at understøtte udviklingen af en fysisk, psykisk og socialt velfungerende ungdom. Dette gøres ved hjælp af idrætsaktiviteter og andet prægende ungsomsarbejde.

§3

Foreningen er tilsluttet DGI

§4

Enhver der vil indordne sig under foreningens love har ret til at blive optaget som aktivt eller passivt medlem.

§5

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Et udelukket medlem kan få sin sag optaget på første ordinære generalforsamling.

§6

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for hvert regnskabsår, som går fra 1. Januar til 31. December. Medlemmer er forpligtet til at betale kontingent, indtil der forelægger en skriftlig udmeldelse til kasseren. Foreningen forpligter sig til at overholde DGI’S mindste kontigent.

§7

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemer – maksisum 7 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode. Ved stemmelighed har formandens stemme afgørende vægt.  Formanden afgår de lige år og sekretæren de ulige år. Udvalgsposterne konstitueres af bestyrelsen. Er bestyrelsen ikke fuldtallig, vælges resten ud af generalforsamlingen for en 1- årig periode. Der vælges ligeledes 2 supleanter og 2 revisorer,der står på valg skiftevis, d.v.s. den ene suppleant og revisor de lige år og de andre de ulige år.

Kasseren udpeges ved konstitutionen. Hvis ingen i bestyrelsen ønsker at tiltræde posten som kasser, er der mulighed for at bestyrelsen kan ansætte en person udenfor bestyrelsen til arbejdet.

Sekretæren fører et beslutningsreferat ved bestyrelsesmøderne.

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, som disse vedtægter foreskriver. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar/marts måned, og skal indvarsles senest 14 dage før.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte medlemmmers antal. Der skal være skriftlig afstemning, såfremt blot 1 medlem forlanger det. Ellers ved almindelig håndsoprækning. Alle valg og andre spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Indsigelser mod generalforsamlingens gyldighed skal fremføres før forhandlingens begyndelse.

Dagsorden

 1. Valg af dirrigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasseren oplæser det reviderede regnskab
 4. Behandling af evt. indkomne forslag
 5. Valg af formand eller sekretær
 6. Valg af medlemmer til bestyrelse
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor + suppleant.
 9. Evt.

§9

 Stemmeberettiget er alle aktive, når de er fyldt 14 år og valgbare når de er fyldt 16 år. De kan nægte at tage imod genvalg efter at have siddet i 1 periode.

§10

Ekstraordinære generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelselsen eller 1/3 af de aktive stiller et skriftligt motiveret krav derom, den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§11

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberretigede på generalforsamlingen med 14 dages mellemrum, stemmer derfor. Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning.

§12

Ændringer af lovene kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberretigede stemmer herfor.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 19 oktober 1970 med ændringer på genrealforsamlingen den 19 maj 1980 samt den 20 maj 1981 samt den 25 maj 1992.

class="gkFeaturedItemTitle" Sportsugen

 • Kategori: KGI
 • Oprettet: Torsdag, 10. maj 2012 04:51

Sol, sport, fest, latter, sammenhold – ja alle ingredienser der blandt andet er med til at skabe noget unikt for vores lokalsamfund. KGI kan stadig det alle andre har opgivet – nemlig at skabe en uge, hvor de fleste i Nørreby og omegn mødes i nogle festlige rammer, og hvor der er aktiviteter for folk i alle aldre. Sportsugen i KGI får alle i lokalsamfundet bundet sammen, og er med til at skabe et sammenhold, der ikke ses andre steder. Uge 31 er for mange i lokalsamfundet indbegrebet af sommerferie, hvor mange holder deres faste ferie og mange kommer hjem fra nær og fjern. Mange føler ikke vi har haft en sommer før KGI har holdt deres faste sportsuge.

Det første kriterium for en vellykket sportsuge er en stab af frivillige hjælpere. Er du ikke allerede sat på en opgave, og kunne du tænke dig at blive en del af det store medhjælperteam så kontakt en fra sportsugeudvalget.

 

 

class="gkFeaturedItemTitle" Her finder du os

 • Kategori: KGI
 • Oprettet: Torsdag, 10. maj 2012 14:45


class="gkFeaturedItemTitle" Hall of Fame

 • Kategori: KGI
 • Oprettet: Fredag, 11. maj 2012 06:17

Her kan du finde info om alle de personer, tilknyttet KGI, der har modtaget hædersbevisninger igennem tidens løb. Klik i menuen til venstre for at se de forskellige hædersbevisninger i KGI.

Klinte Grindløse IF - Klintevej 48B - 5400 Bogense - Tlf. 64861675 - info@kgi-sport.dk

Top PC version